วัดพุทธฮักษา Buddha Haksa Temple
S.46 West 23214 Lawnsdale Rd. Waukesha, Wisconsin 53189 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม