วัดอาร์คันซอส์พุทธวนาราม Wat Arkansas Buddhavanaram Buddhist Temple
7806 Howard Hill Rd.Fort Smith,Arkansas,72916 United States
ถ่ายภาพโดยพระชคัตตรัย อมตธมฺโม  รวบรวมภาพส่งโดยพระวิรัตน์ คุณรตโน