วัดพุทธธัมมธโร
Wat Buddhadhammadharo
1217 Babel Lane, Concord, California 94518 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม