วัดพุทธางกูร Buddhangkura Buddhist Temple of Washington
932 Mett St. NE. Olympia, Washington 98516 United States
ภาพโดย พระชคัตตรัย อมตธมฺโม