วัดพุทธนิมิต   Buddhanimit Temple
193 S. Allen Ave.Pasadena, California 91106 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม