วัดพุทธรัตนาราม   Wat Buddharattanaram
13089 Sehapayak Rd. Fort worth, Texas 76248 United States
Photo by Wat Buddharattanaram