วัดแจ็คสันวิลพุทธวนาราม Wat Jacksonville Buddhavanaram
1410 Highway 294 Lonok, Arkansas,72086 United States
ถ่ายภาพโดยพระชคัตตรัย อมตธมฺโม  รวบรวมภาพส่งโดยพระวิรัตน์ คุณรตโน