วัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม  Wat Montgomery Buddharam
13339 Edna Brake Lucas Dr. Montgomery Alabama 36117 United States
Photography By watmontgomery.com