วัดนิวยอร์คธัมมาราม  Wat New York Dhammaram

33-37 97th St. Corona, New York 11368 -1033 United States

TEMPLE MAP

Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม & burapajan.com