วัดโอไฮโอธรรมาราม   Wat Ohio Dhammaram
1765 Huy Rd. Columbus, Ohio 43224 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม