วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม Wat Sacramento Buddhavanaram
151 South Ave. Sacramento, California 95838 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม