วัดสังฆรัตนาราม BUDDHIST TEMPLE OF OKLAHOMA
5301 FOSTER RD.OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA 73129 AMERICA