วัดสิริจันทราวาส
Sirijandho Meditation CenterOf Minnesot
292 Cherry Ln. Lino Lakes, Minnesota 55014 United States
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม