วัดซัมเตอร์พุทธาราม     Wat Sumter Buddharam
1050 Rembert Church rd. Sumter, South Carolina 29153 United States