วัดป่าพุทธคยา     Buddhagaya Vanaram
Bodh-Gaya, Gaya, Bihar 824231 India
Photo by พระชคัตตรัย อมตธมฺโม and www.facebook.com/googoh999